Để thay đổi password cho user trn hệ điều hnh Linux chng ta cần phải c ti khoản root hoặc c quyền root.

Cấu trc cu lệnh thực hiện thay đổi password cho user trn Linux:

passwd
Hoặc :

passwd {userName}
Hoặc :

passwd [option] userNameHere
Thao tc thực hiện:

1. Nếu đăng nhập bằng ssh, sau khi login vo th chng ta cần thao tc ở tty:
PHP Code:
passwd 
Trong trường hợp ny, chng chỉ thay đổi password được với user hiện hnh đang login vo server c hệ điều hnh Linux.

2. Nếu muốn thay đổi mật khẩu của ti khoản Root chng ta cần phải chuyển sang ti khoản Root sau đ đổi pass, theo trnh tự:

PHP Code:
su -
Hoặc

PHP Code:
sudo -
Sau đ thay đổi Password cho Root:

PHP Code:
# passwd 
3. Nếu muốn thay đổi password của một user no đ trong hệ điều hnh Linux th chng ta cần phải c ti khoản Root với cấu trc :

PHP Code:
# passwd userNameHere 
# passwd tom
# passwd jerry
Để tm hiểu thm thng tin về cu lệnh passwd th chng ta xem thm trong manuals với cấu trc cu lệnh :

$ man passwd
hoặc

$ man 5 passwd
Thn !

View more latest threads same category: